Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

#ERROR!

#ERROR!

Chia sẻ

1. Các phương tiện di chuyển trên nước trong nội địa là gì?

2. Điều kiện vận hành của phương tiện thủy nội địa

Điều 24 của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 (Luật Giao thông đường thủy nội địa đã được sửa đổi năm 2014) quy định về các yêu cầu về hoạt động của phương tiện thủy nội địa như sau:

a) Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định tại điều 3 và điều 4, mục 26 của Luật này;

3. Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
Quy định liên quan đến việc đăng ký các phương tiện thủy nội địa

Điều 25 của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 chỉ rõ về việc đăng ký phương tiện như sau:

– Các phương tiện được cấp đăng ký bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có nguồn gốc hợp pháp, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

– Các phương tiện của tổ chức, cá nhân được đăng ký tại địa chỉ mà phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi mà cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Xe cần phải được đăng ký lại khi có sự thay đổi về quyền sở hữu, tên gọi, thông số kỹ thuật hoặc chủ sở hữu thay đổi địa chỉ, chuyển đến đăng ký hộ khẩu ở một tỉnh khác.

3.1. Quyền đăng ký phương tiện thủy nội địa
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 3.1. Thẩm quyền đăng ký phương tiện thủy nội địa

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT về việc đăng ký phương tiện thủy nội địa, cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa được quy định như sau:

– Thực hiện đăng ký xe không động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, xe có động cơ công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý.

– Các tổ chức quản lý phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định.

3.2. Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 3.2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi trực tiếp 01 (một) bộ tài liệu hoặc chuyển qua dịch vụ bưu điện hoặc phương thức khác phù hợp đến cơ quan đăng ký phương tiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. Tài liệu bao gồm:

a) Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Biểu mẫu số 2 – Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Có 02 (hai) bức ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ phần trên của phương tiện khi nó đang nổi.

c) Giấy biên nhận thanh toán phí trước bạ (bản gốc) cho các phương tiện thuộc loại phải đóng phí trước bạ;

d) Bản khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 – Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.
Output: Bản khai điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại biểu mẫu số 3 – Phụ lục I được ban hành cùng với Thông tư này đối với phương tiện không nằm trong phạm vi kiểm định.

a) Văn bằng xác nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vẫn còn giá trị đối với các phương tiện thuộc phạm vi kiểm định.

b) Giấy phép hoặc bản khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của luật pháp đối với phương tiện được nhập khẩu;

c) Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng xây dựng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện kiểm định;

d) Tài liệu chứng minh quyền được thực hiện và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài hoặc tài liệu chứng minh quyền cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài.

đ) Hợp đồng thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê.

Trường hợp chủ phương tiện là cơ sở xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và khôi phục phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện đăng ký không cần trình bày Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc Hợp đồng xây dựng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

Cơ quan tiếp nhận đăng ký phương tiện, kiểm tra tài liệu và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đủ đầy thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

Trong trường hợp hồ sơ được nhận qua hệ thống bưu điện hoặc bằng hình thức khác phù hợp, nếu hồ sơ không đủ theo quy định, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, tổ chức hoặc cá nhân sẽ nhận được văn bản yêu cầu bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trong trường hợp không cấp, cơ quan sẽ phải cung cấp văn bản trả lời để giải thích rõ lý do.

Các tổ chức, cá nhân muốn gửi trực tiếp một bộ hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu điện hoặc phương thức khác phù hợp đến cơ quan đăng ký phương tiện.

a) Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Biểu mẫu số 4 – Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Có 02 (hai) bức ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ phần trên của phương tiện khi nó đang nổi.

c) Giấy biên nhận thanh toán phí trước bạ (bản gốc) cho các phương tiện thuộc loại phải đóng phí trước bạ;

d) Bản khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 – Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.
Output: Bản khai điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại biểu mẫu số 3 – Phụ lục I được ban hành cùng với Thông tư này đối với phương tiện không nằm trong phạm vi kiểm định.

a) Văn bằng xác nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vẫn còn giá trị đối với các phương tiện thuộc phạm vi kiểm định.

b) Hợp đồng thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức thuê tài chính yêu cầu đăng ký phương tiện tại địa chỉ đăng ký thường trú hoặc tạm trú của bên thuê.

– Đối với phương tiện đang sử dụng trước ngày 01/01/2005, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết nêu trên.

– Đối với phương tiện mới được sản xuất trong nước sau ngày 01/01/2005, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết như đã nêu, chủ phương tiện cần cung cấp bản gốc của hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện (đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm) để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra. Trừ khi chủ phương tiện là một cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận đăng ký phương tiện, kiểm tra tài liệu và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, sẽ được cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, sẽ được trả lại và được hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

Trong trường hợp hồ sơ được nhận qua hệ thống bưu điện hoặc bằng hình thức khác phù hợp, nếu hồ sơ không đủ theo quy định, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, tổ chức hoặc cá nhân sẽ nhận được văn bản yêu cầu bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trong trường hợp không cấp, cơ quan sẽ phải cung cấp văn bản trả lời để giải thích rõ lý do.

4. Mẫu đơn yêu cầu đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện chưa sử dụng, đăng ký lần đầu

– Cơ quan, người đăng ký: ………………… đại diện cho tất cả các chủ sở hữu ………………….

– Trụ sở chính: (1) ………………………………………………………………………………………
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Trụ sở chính: (1) ………………………………………………………………………………………
(Note: Since the input and output are the same, it seems that there was an error in the question. Please provide the correct information so that I can assist you better.)

– Số điện thoại: ……………………………………. Địa chỉ email: …………………………………………….

Tên phương tiện: ………………………… Ký hiệu thiết kế: …………………………….
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Tên phương tiện: ………………………… Biểu tượng thiết kế: …………………………….

Công dụng: ……………………………………………………………………………………………
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Tác dụng: ……………………………………………………………………………………………

Năm và địa điểm mà nó được thực hiện: ……………………………………………………………………………………..

Cấp tàu: ……………………………………… Chất liệu vỏ: ……………………………………

Chiều dài được thiết kế: ……………………….. mét Chiều dài tối đa: ………………………. mét

Chiều ngang thiết kế: ……………………… m Chiều ngang tối đa: …………………….. m

Chiều cao trên mặt nước: …………………………. mét Chiều sâu: ………………………………….mét

Mô tả ngắn: …………………………………. m Trọng lượng tổng cộng: ……………………… tấn

Số người được phép vận chuyển: …………. người Sức kéo, đẩy: …………………………… tấn

Máy chủ (số lượng, loại, quốc gia sản xuất, công suất): …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
Viết lại đoạn này bằng tiếng Việt sử dụng các từ có nghĩa tương đương:
Viết lại đoạn này bằng tiếng Việt sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương tự.

Máy phụ (nếu có): …………………………………………………………………………………….
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: viết lại đoạn này bằng cách sử dụng các từ có nghĩa tương tự để có cùng ý nghĩa bằng tiếng Việt

Giấy chứng nhận nhập khẩu số (nếu có): ……………..ngày ….. tháng ….. năm 20 …….

Cơ quan ………………………………………………………………………………………. sẽ được cấp.

Chứng chỉ bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số: …………………………………….

……………………………………………… do tổ chức …………………………………….. cấp.

Hóa đơn thanh toán phí trước bạ số ………. vào ngày ……. tháng …….. năm 20 ……….

Tôi đảm bảo tuân thủ chặt chẽ tất cả các quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng các phương tiện.

………., vào ngày ….. tháng ….. năm 20……

5. Mẫu biểu đăng ký điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa không thuộc phạm vi kiểm định.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về #ERROR!