Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Khái niệm về kế hoạch đầu tư công và quy định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Khái niệm về kế hoạch đầu tư công và quy định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Kế hoạch đầu tư công là một khái niệm quan trọng trong việc phát triển kinh tế của một quốc gia. Đây là một quy trình quản lý và phân bổ nguồn lực tài chính để đầu tư vào các dự án công cộng nhằm nâng cao hạ tầng, cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong việc sử dụng nguồn lực này, quy định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cũng được đưa ra. Hãy cùng tìm hiểu về kế hoạch đầu tư công và quy định liên quan để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chúng.

Chia sẻ

1. Kế hoạch đầu tư công là một kế hoạch được thiết lập để đầu tư vào các dự án công cộng và cơ sở hạ tầng của một quốc gia.

Kế hoạch đầu tư công, theo điều 17 của Điều 4 trong Luật Đầu tư công năm 2019, được diễn giải như sau:

– Kế hoạch đầu tư công là một tài liệu chi tiết và toàn diện, bao gồm các yếu tố quan trọng như mục tiêu, hướng đi, danh sách chương trình, và dự án đầu tư công. Được xây dựng để đảm bảo sự cân đối trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công, kế hoạch này đặt ra các mục tiêu cụ thể để định hướng cho việc sử dụng nguồn lực công cộng và đạt được những lợi ích tối đa cho nền kinh tế và xã hội.

– Kế hoạch đầu tư công cũng bao gồm chiến lược phân chia nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo rằng nguồn tiền được phân bổ một cách hợp lý và hiệu quả cho các dự án và chương trình đầu tư công khác nhau. Điều này yêu cầu việc xác định mức đầu tư cho từng lĩnh vực và ưu tiên phân bổ vốn theo đúng nhu cầu và ưu tiên của quốc gia.

Hơn nữa, kế hoạch đầu tư công còn bao gồm các phương án để thu thập nguồn lực. Điều này bao gồm việc tìm kiếm các nguồn tài chính từ nhiều nguồn khác nhau như ngân sách nhà nước, vốn tư nhân, vốn vay trong nước và quốc tế, cũng như các hình thức đối tác công tư. Mục tiêu là tăng cường khả năng thu thập nguồn lực để thực hiện kế hoạch đầu tư công một cách hiệu quả và bền vững. Cuối cùng, kế hoạch đầu tư công đề ra rõ ràng các biện pháp để triển khai thực hiện. Điều này bao gồm xác định thời gian, quy trình và phương pháp triển khai cho từng dự án và chương trình đầu tư công. Nó cũng có thể liên quan đến việc xác định các đối tác, nhà thầu và tổ chức liên quan để đảm bảo quá trình triển khai được thực hiện theo đúng kế hoạch.

2. Quy định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: 2. Quy định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Quy trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công được quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công 2019 như sau:
Quy trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công được quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công 2019 như sau:

– Quốc hội sẽ quyết định điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau: a) Thay đổi mục tiêu của chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia. b) Thay đổi đột ngột về cân đối ngân sách hoặc khả năng huy động nguồn vốn.

– Ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong trường hợp không có sự thay đổi về tổng mức vốn trung hạn và hàng năm đã được Quốc hội quyết định.

– Thủ tướng Chính phủ sẽ dựa vào tình hình cụ thể trong kỳ kế hoạch để quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định và nằm trong phạm vi tổng số vốn đã được Quốc hội quyết định.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm như sau:

+ Đứng đầu trong việc đánh giá và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Sau đó, thông báo cho Chính phủ để đưa ra cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định.

+ Đứng đầu trong việc đánh giá và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương trong nội bộ và giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương là chủ trì thẩm định. Sau đó, tường thuật cho Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

– Cá nhân đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương có thẩm quyền và trách nhiệm như sau:

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương giữa các dự án thuộc danh sách được ủy quyền quyết định, nhưng không vượt quá tổng số vốn đã được ủy quyền giao kế hoạch.

+ Gửi tài liệu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thực hiện tổng hợp và giám sát về nguồn tiền từ ngân sách trung ương.

– Ban chấp hành cấp tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm như sau:

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm sử dụng nguồn vốn bổ sung từ ngân sách trung ương đối với các mục tiêu thuộc quản lý của cấp tỉnh mình, nhưng không vượt quá tổng mức vốn đã được ủy quyền giao kế hoạch.

+ Gửi tài liệu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thực hiện tổng hợp và giám sát về nguồn tiền thêm từ ngân sách trung ương.

– Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương trong những trường hợp sau đây:

+ Thay đổi mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

+ Thay đổi đột phá về sự cân đối ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương.

+ Sự thay đổi trong yêu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai kế hoạch hàng năm có thể xảy ra giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương.

– Các cơ quan nhà nước ở mọi cấp đều có quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư trong các ngành, lĩnh vực, chương trình và bên trong các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng nguồn vốn này. Sau đó, phải báo cáo cho Hội đồng nhân dân cùng cấp tại cuộc họp gần nhất.

– Chính quyền có thẩm quyền quy định chi tiết về trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

3. Cách thức và quy trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công?

Quy định về thứ tự, quy trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách nhà nước, theo

– Lãnh đạo cấp cao của bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, dựa trên sự cần thiết và yêu cầu về tiến độ thực hiện và sử dụng nguồn vốn của các dự án, phải giao nhiệm vụ kiểm tra và đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương của cơ quan, địa phương mình cho cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công. Sau đó, phải đưa ra quyết định theo quy định từ cấp có thẩm quyền.

– Các Ủy ban nhân dân ở mọi cấp cũng phải dựa trên sự cần thiết và yêu cầu về tiến độ thực hiện và sử dụng nguồn vốn của các dự án, giao nhiệm vụ kiểm tra và đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách địa phương cho cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công. Sau đó, phải đưa ra cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

– Kế hoạch đầu tư công hàng năm giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải được điều chỉnh trước ngày 15 tháng 11 của năm kế hoạch.

– Tổ chức chuyên môn quản lý đầu tư công có trách nhiệm thực hiện kiểm tra và đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách. Các hoạt động kiểm tra bao gồm xem xét tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án, đánh giá nhu cầu và khả năng triển khai các dự án, xem xét mức độ ưu tiên và sự cần thiết của các điều chỉnh kế hoạch.

– Sau khi hoàn thành kiểm tra và đề xuất biện pháp điều chỉnh, cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công sẽ đưa ra cho người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tương ứng xem xét và quyết định. Quyết định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách nhà nước sẽ được ban hành theo quy định của Luật Đầu tư công.

– Sau khi nhận được sự điều chỉnh từ cơ quan chuyên gia, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét cẩn thận các thông tin và đánh giá tác động của việc điều chỉnh kế hoạch. Dựa trên những thông tin này, họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và ban hành phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách nhà nước.

– Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách nhà nước phải tuân thủ đúng thời hạn quy định. Các bộ, cơ quan trung ương, và Ủy ban nhân dân các cấp cần đảm bảo tính minh bạch, công khai trong quá trình thực hiện quy trình và thông báo kết quả điều chỉnh cho các đơn vị liên quan và công chúng.

Các quy định này hỗ trợ đảm bảo quá trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công diễn ra đúng thời hạn và đáp ứng các yêu cầu về tiến độ và giải ngân của các dự án, từ đó đảm bảo hiệu quả và bền vững của việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu, hãy tham khảo thêm bài viết dưới đây từ công ty Luật Minh khuê: Khái niệm dự án đầu tư công là gì? Cách phân loại dự án đầu tư công dựa trên tiêu chí nào?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn chia sẻ với quý khách hàng những thông tin hữu ích về tư vấn. Nếu quý khách đang gặp bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại hotline.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Khái niệm về kế hoạch đầu tư công và quy định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công