Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

Quy định về kỳ kế toán trong năm là gì?

Kỳ kế toán là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Đây là thời gian mà các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện việc ghi nhận, phân loại và báo cáo tài chính. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về kỳ kế toán và quy định của nó. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về kỳ kế toán là gì và cách quy định kỳ kế toán trong năm như thế nào.

Chia sẻ

1. Kỳ kế toán là thời gian được xác định để thực hiện các hoạt động kế toán.

Trước hết, kế toán là quá trình ghi nhận, thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế và tài chính về giá trị, tài sản và thời gian làm việc của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, hoặc cơ sở kinh doanh tư nhân. Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý kinh tế và tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Theo quy định tại Khoản 8 của Luật Kế toán 2015, kế toán được định nghĩa chi tiết như sau: Kế toán là quá trình thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tài chính, kinh tế dưới các hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Khái niệm kỳ kế toán liên quan đến tính liên tục của hoạt động của đơn vị kế toán. Nếu chờ đến khi đơn vị kế toán không còn tồn tại nữa mới xác định kết quả hoạt động và tình hình tài chính của đơn vị kế toán thì các đối tượng sử dụng thông tin kế toán sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa ra các quyết định kinh tế liên quan đến đơn vị.

Dựa vào điều 3 Luật Kế toán 2015, kỳ kế toán được xác định là thời gian từ khi đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán cho đến khi kết thúc việc ghi sổ kế toán và khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị kế toán là những tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tạo ra báo cáo tài chính.

 • Cơ quan có trách nhiệm thu, chi ngân quỹ nhà nước các cấp.
 • Các cơ quan chính phủ, tổ chức, và các đơn vị công tác sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách của nhà nước.
 • Tổ chức, cơ quan sự nghiệp không tận dụng nguồn kinh phí từ ngân sách quốc gia.
 • Công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; các đơn vị phụ thuộc, đại diện của doanh nghiệp quốc tế hoạt động tại Việt Nam.
 • Cộng tác xã, liên minh cộng tác xã.
 • – Báo cáo tài chính là một hệ thống thông tin về tình hình kinh tế và tài chính của một đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định trong các tiêu chuẩn và quy định về kế toán.

  2. Cách thức xác định các giai đoạn kế toán trong một năm được quy định như thế nào?

  Luật kế toán năm 2015 quy định thời gian kế toán được biểu thị theo hai phương pháp như sau:

  2.1. Quy định tổng quát về thời gian ghi sổ kế toán

  Kỳ kế toán bao gồm kỳ kế toán hàng năm, kỳ kế toán hàng quý và kỳ kế toán hàng tháng, được quy định chi tiết như sau:

  – Kỳ kế toán năm gồm 12 tháng, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 trong năm theo lịch dương. Nếu đơn vị kế toán có tổ chức và hoạt động đặc biệt, có thể chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng theo lịch dương, bắt đầu từ ngày 01 tháng của quý hiện tại và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng cuối cùng của quý trước năm sau. Đồng thời, đơn vị cần báo cáo cho cơ quan tài chính và cơ quan thuế.

  – Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ ngày 01 tháng bắt đầu quý cho đến ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

  – Kỳ kế toán hàng tháng bắt đầu từ ngày 01 và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng.

  2.2. Quy định trong một số trường hợp đặc biệt về thời gian ghi sổ kế toán

  – Thời gian kế toán của tổ chức kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

 • Đối với doanh nghiệp mới được thành lập, thời gian tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, hoặc kỳ kế toán tháng theo quy định chung.
 • Đối với các đơn vị kế toán khác, thời gian kế toán đầu tiên tính từ ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, hoặc kỳ kế toán tháng theo quy định chung.
 • – Khi một đơn vị kế toán bị phân tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, hoặc phá sản, thì kỳ kế toán cuối cùng của đơn vị tính từ ngày bắt đầu kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, hoặc kỳ kế toán tháng theo quy định chung đến hết ngày trước ngày quyết định phân tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, hoặc phá sản có hiệu lực.

  – Trong trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ít hơn 90 ngày, thì có thể thêm vào kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc thêm vào kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Tuy nhiên, kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ít hơn 15 tháng.

  3. Nguyên tắc của kỳ kế toán là gì?
  Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Output: 3. Nguyên lý của quá trình kế toán là gì?

  Hoạt động của kỳ kế toán chủ yếu là hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kế toán theo đúng quy định của pháp luật, và tất nhiên chúng cần tuân thủ một số nguyên tắc cụ thể như sau:

  3.1. Nguyên tắc cơ bản tích dồn
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương tự bằng tiếng Việt

  Để tuân thủ nguyên tắc cơ sở tích lũy, bạn cần thực hiện đầy đủ tất cả các hoạt động tài chính và kinh tế của doanh nghiệp, liên quan đến tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ, doanh thu, và các chi phí tương ứng phải được ghi nhận trong sổ sách kế toán tại thời điểm chúng xảy ra, không dựa trên các khoản thu thực tế. Việc lập báo cáo tài chính dựa trên nguyên tắc tích lũy giúp phản ánh đầy đủ hình ảnh của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại.

  3.2. Nguyên tắc hoạt động liên tục
  Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Output: 3.2. Nguyên lý vận hành không gián đoạn

  Nguyên tắc vận hành liên tục yêu cầu doanh nghiệp phải tạo ra báo cáo tài chính dựa trên giả định hoặc tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh như bình thường mà không có kế hoạch thu hẹp hoặc dừng lại quy mô công ty. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải đảm bảo tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã hoàn thành tính toán kỳ kế toán.

  3.3. Nguyên tắc giá gốc
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Đầu ra: 3.3. Nguyên lý giá gốc
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt

  Nguyên tắc giá trị ban đầu được áp dụng trong các hoạt động mua sắm tài sản cố định, NVL, CCDC… của doanh nghiệp. Theo nguyên tắc này, giá trị của những tài sản này phải được tính dựa trên giá trị ban đầu của chúng, chứ không phải dựa trên giá bán hiện tại trên thị trường.

  3.4. Nguyên tắc phù hợp
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Đầu ra: viết lại đoạn này sử dụng các từ có ý nghĩa tương tự sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt

  Nguyên tắc phù hợp yêu cầu việc ghi nhận doanh thu phải được kết hợp với một trong những khoản phí phù hợp, tương đương với số tiền tạo ra doanh thu đó. Tất cả các phí phải được phân bổ hợp lý đến nguồn doanh thu tương ứng, bao gồm phí sản xuất hàng hoá, phí trả trước và các khoản phải trả liên quan đến kỳ kế toán đó.

  3.5. Nguyên tắc nhất quán
  Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Output: 3.5. Nguyên lý nhất quán
  Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt

  Để đảm bảo sự nhất quán, các phương pháp và cách thức thực hiện kế toán trong doanh nghiệp cần được thống nhất và áp dụng liên tục từ đầu đến cuối chu kỳ kế toán. Không được thực hiện các phương pháp khác nhau. Nếu phải thay đổi phương pháp, doanh nghiệp phải thông báo với cấp trên và cung cấp giải thích về lý do và tác động tài chính của sự thay đổi trong báo cáo tài chính.

  Trước khi tiến hành kế toán, doanh nghiệp cần tiến hành nghiên cứu và chọn phương pháp phù hợp để đảm bảo sự nhất quán trong quá trình kế toán. Sự nhất quán này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo tài chính.

  3.6. Nguyên tắc cẩn trọng
  Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Output: 3.6. Nguyên tắc thận trọng

  Tuân thủ nguyên tắc cẩn thận là vô cùng quan trọng trong công việc kế toán và nó cần được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện kỳ kế toán của doanh nghiệp. Vì kế toán liên quan đến các con số, vì vậy đây là nguyên tắc mà cần phải tuân thủ chặt chẽ. Điều này yêu cầu các điều sau:

  – Đầu tiên, công ty cần tạo ra các tổn thất dự phòng trước. Tuy nhiên, tổn thất này không được quá lớn.

  – Đầu tiên, không nên đánh giá quá cao giá trị tài sản và thu nhập của doanh nghiệp.

  – Trong ngày thứ ba, không được đánh giá ít hơn các khoản vay và chi phí phát sinh.

  – Trong việc ghi nhận thu nhập và doanh thu, chỉ khi có thông tin và bằng chứng chính xác về khả năng tạo ra lợi ích từ nguồn kinh tế thì mới được ghi nhận. Đối với chi phí, chỉ khi có thông tin chính xác về các khoản phát sinh chi phí thì mới được ghi nhận.

  3.7. Nguyên lý trọng điểm
  Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
  Output: 3.7. Nguyên tắc trọng điểm

  Nguyên tắc quan trọng nhất là đề cập đến những thông tin quan trọng và cần chính xác trong quá trình báo cáo tài chính. Nếu có bất kỳ thông tin không chính xác nào, điều này có thể dẫn đến sai lệch trong báo cáo và quyết định của các nhà quản lý. Tuy nhiên, mức độ quan trọng của thông tin sẽ được đánh giá trong từng trường hợp cụ thể và có thể được định lượng để đánh giá tầm quan trọng của mỗi yếu tố.

  Trên đây là toàn bộ thông tin trong bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Kỳ kế toán là gì? Quy định về kỳ kế toán trong năm như thế nào? Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline:

  Mục lục

  Chia sẻ

  Cám ơn bạn đã đặt hàng

  Đơn hàng đã được đặt thành công

  Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

  Tải về Quy định về kỳ kế toán trong năm là gì?