Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

Tòa án quốc tế: Chức năng và tổ chức

Tòa án quốc tế là một cơ quan pháp lý quan trọng trong hệ thống pháp luật quốc tế. Với vai trò giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế, tòa án quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và công lý trên toàn cầu. Bài viết này sẽ giới thiệu về chức năng và tổ chức của tòa án quốc tế, từ đó mời mọi người cùng tìm hiểu về một trong những cơ quan quan trọng nhất trong lĩnh vực pháp luật quốc tế.

Chia sẻ

1. Tòa án toàn cầu

Tòa án quốc tế là cơ quan pháp lý chính của Liên hợp quốc, có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia và cung cấp ý kiến tư vấn về vấn đề pháp lý theo yêu cầu từ Đại hội đồng, Hội đồng bảo an hoặc các cơ quan khác của Liên hợp quốc. Quy chế của tòa án quốc tế là một phần không thể thiếu của Hiến chương Liên hợp quốc. Tòa án quốc tế không phải là một cơ quan pháp lý vượt trên các quốc gia để xét xử các vấn đề phát sinh trong cộng đồng quốc tế.

2. Nhiệm vụ của Tòa án quốc tế
Tòa án quốc tế có chức năng là giải quyết các tranh chấp và xét xử các vụ án có liên quan đến các quốc gia khác nhau. Nhiệm vụ của Tòa án quốc tế là đảm bảo công lý và thúc đẩy hòa bình trong cộng đồng quốc tế. Tòa án quốc tế có thẩm quyền xem xét và phán quyết các vụ án dân sự, hình sự, hành chính và tư pháp giữa các quốc gia. Ngoài ra, Tòa án quốc tế cũng có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các hiệp định quốc tế và giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia.

Theo Quy chế, Tòa án quốc tế Liên hợp quốc bao gồm 15 thành viên thẩm phán đại diện cho các quốc gia và hệ thống pháp luật chính trên thế giới. Thẩm phán được bầu chọn dựa trên đa số phiếu từ Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Thời gian phục vụ của các thẩm phán là 9 năm và sau đó có thể được bầu lại. Trong các vụ tranh chấp mà các quốc gia đã ủy quyền cho Tòa án quốc tế giải quyết, nếu một bên không tuân thủ phán quyết của Tòa án, bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng bảo an can thiệp để đảm bảo tuân thủ. Các bản tư vấn của Tòa án quốc tế không có tính chất bắt buộc đối với các tổ chức quốc tế đã yêu cầu, mà chỉ thể hiện ý kiến chung của các thẩm phán về vấn đề pháp luật cụ thể.

3. Tòa án Quốc tế công bằng và công lý.

Tòa án Công lý Quốc tế (The International Court of Justice – ICJ) được hình thành từ Tòa án Thường trực Công lý Quốc tế (The Permanent Court of International Justice – PCIJ), một tòa án thuộc Hội Quốc Liên, được thành lập vào năm 1922. Tòa PCIJ tồn tại đồng thời với Hội Quốc Liên cho đến khi Liên Hiệp Quốc được thành lập và ICJ được thành lập để thay thế PCIJ vào năm 1946.

Tòa án Quốc tế là một Tòa án được thành lập và hoạt động dựa trên Hiến chương của Liên hợp quốc và Quy chế của Tòa án Quốc tế. Hiến chương của Liên hợp quốc dành toàn bộ Chương XIV từ Điều 92 đến Điều 96 để quy định những vấn đề cơ bản về tổ chức, thẩm quyền và hoạt động của Tòa. Quy chế của Tòa án Quốc tế gồm 70 điều được xem là một phần phụ lục liên kết chặt chẽ với Hiến chương của Liên hợp quốc. Trụ sở của Tòa án Quốc tế đặt tại La Hay, Hà Lan.

4. Cấu trúc tổ chức của Tòa án Công lý quốc tế

Tòa án Quốc tế bao gồm 15 thành viên thẩm phán có quốc tịch khác nhau. Thẩm phán Tòa án Quốc tế được bầu bởi Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nhiệm kỳ 9 năm và mỗi năm bầu lại 1/3 số lượng thành viên. Tiêu chuẩn để bầu thẩm phán Tòa án Quốc tế dựa trên năng lực cá nhân, vị trí địa lý và đại diện cho các hệ thống pháp luật trên thế giới. Thẩm phán của tòa không được đảm nhiệm bất kỳ chức vụ chính trị, hành chính hoặc nghề nghiệp nào trong thời gian làm việc. Ngoài các thành viên thẩm phán, khi phiên tòa diễn ra, các bên tranh chấp có thể chọn các thành viên thẩm phán ad hoc. Thẩm phán ad hoc là thành viên thẩm phán được đề cử tham gia Hội đồng xét xử bởi một hoặc nhiều bên tranh chấp không có thành viên thẩm phán mang quốc tịch của họ trong tòa án.

Các phụ thẩm có thể được tòa lựa chọn hoặc theo yêu cầu của các bên tranh chấp tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp nhằm mục đích tận dụng thêm sự đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của tòa, đặc biệt là trong các lĩnh vực kỹ thuật. Ban thư ký đảm nhiệm các dịch vụ pháp lý và là bên trung gian giữa tòa và các bên tranh chấp.

5. Nhiệm vụ của Tòa án Công lý quốc tế

Tòa án Quốc tế Công lý có những nhiệm vụ chính như sau:

– Nhiệm vụ giải quyết tranh chấp: ICJ là một tổ chức có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề tranh chấp giữa các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc và các quốc gia không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc (đáp ứng các điều kiện được quyết định bởi Đại hội đồng). Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của tòa được xác định theo 3 cách: Chấp nhận thẩm quyền của tòa cho từng trường hợp, Chấp nhận trước quyền của Tòa trong các hiệp định quốc tế, Tuyên bố đơn phương chấp nhận trước thẩm quyền của tòa.

– Nhiệm vụ cung cấp tư vấn kết luận: Tòa án Quốc tế xét xử (ICJ) thực hiện chức năng cung cấp tư vấn pháp lý khi được yêu cầu bởi Đại hội đồng hoặc Hội đồng bảo an của Liên hợp quốc, liên quan đến các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ quan này. Các quốc gia không có quyền yêu cầu tòa án cung cấp tư vấn kết luận về tranh chấp của mình. Các ý kiến tư vấn chỉ mang tính chất đề xuất.

6. Quy trình pháp lý trong buổi phiên tòa.

Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) thực hiện giải quyết các tranh chấp quốc tế theo trình tự đầy đủ hoặc rút gọn. Một phiên tòa cần có ít nhất 9 thẩm phán. Trình tự đầy đủ bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn tiến hành các thủ tục bổ trợ và giai đoạn xét xử vụ việc. Trong phạm vi chức năng của mình, tòa có thể thành lập ba loại tòa đặc thù: tòa rút gọn trình tự tố tụng, tòa đặc biệt và tòa ad hoc. Các quy định về điều này được đề cập rõ ràng trong Chương III của Quy chế Tòa Công lý quốc tế.

Quy trình giải quyết một vụ tranh chấp trước tòa được quy định cụ thể trong quy chế của Tòa án Công lý quốc tế. Quá trình xử lý bao gồm hai giai đoạn: 1, Thủ tục bằng văn bản trong đó các quốc gia hoàn thành và trao đổi thông tin về lập luận của từng bên và các lý lẽ luận tội hoặc bào chữa; 2, Thủ tục bằng lời nói (Tranh tụng trước tòa) trong đó tòa sẽ lắng nghe ý kiến của các bên, các luật sư và cố vấn trong phiên tòa xét xử công khai.

Ngoài quy trình chung bao gồm hai giai đoạn này cho mọi vụ tranh chấp được đưa ra trước tòa, quy trình xét xử của tòa theo từng trường hợp sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

– Các bên đệ trình đơn kiện lên Tòa và bổ nhiệm người đại diện để liên lạc.

– Tòa tiến hành các thủ tục bổ trợ cho thủ tục chính về xét xử nội dung: Tòa sẽ xem xét và xác định quyền hạn của mình trong từng trường hợp cụ thể được nêu ra. Trong những trường hợp cần thiết, tòa có thể áp dụng các biện pháp tạm thời để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Kết hợp các vụ án có mục tiêu tranh chấp chung. Khả năng xử án trong trường hợp bị vắng mặt. Tòa xem xét khả năng tham gia vào vụ việc từ một bên thứ ba.

– Tòa xét xử về phần nội dung của sự việc.

– Ra quyết định cuối cùng giải quyết tranh chấp.

7. Quyết định của tòa có tính chất bắt buộc đối với tất cả các bên.

Các quyết định của tòa có hiệu lực phổ biến và bắt buộc đối với tất cả các bên liên quan. Quyết định của tòa chỉ có hiệu lực bắt buộc đối với các bên trong tranh chấp và chỉ trong vụ án đó (theo quy định tại điều 59 của quy chế tòa). Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng mặc dù phán quyết của tòa không buộc các bên ngoài tranh chấp, nó vẫn có tác động gián tiếp đến các quốc gia này.

8. Thực hiện hoạt động của Tòa án Công lý quốc tế
Tòa án Công lý quốc tế thực hiện các hoạt động trong thực tế.

Tòa án Công lý quốc tế là cơ quan pháp lý chính của Liên hợp quốc. Các quyết định và lời khuyên của Tòa đã đề cập đến mọi khía cạnh khác nhau của luật pháp và pháp lý quốc tế, liên quan đến tất cả các bên trên thế giới trong việc kiểm tra các hệ thống pháp lý khác nhau. Tòa đã có những thành tựu đáng kể qua các vụ Eo biển corfou năm 1949, quyền tị nạn 1950, và các lời khuyên về việc bồi thường thiệt hại cho hoạt động của các cơ quan của Liên hợp quốc năm 1949.

Trong thực tế hoạt động của tòa đã có 148 vụ tranh chấp được đưa ra trước tòa ( tính đến tháng 6 năm 2010), trong số đó có khoảng 120 vụ tranh chấp đã được tòa xét xử. Nhiều quyết định của ICJ đã có ý nghĩa rất quan trọng. Bên cạnh các quyết định, ICJ đã đưa ra hơn 20 ý kiến tư vấn. Mặc dù số ý kiến tư vấn đưa ra không nhiều và các ý kiến đó cũng không có giá trị pháp lý bắt buộc đối với các chủ thể nhưng nó có vai trò không nhỏ trong quá trình giải quyết một số tranh chấp quốc tế.

8.1. Những thành tựu đã đạt được
Các thành tựu đã đạt được là những thành công đã được đạt được.

Tòa án quốc tế đã có những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực chung của pháp luật quốc tế. Tòa án công lý quốc tế, với nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp pháp lý giữa các quốc gia và hỗ trợ các tổ chức quốc tế hoạt động hiệu quả, đã đóng góp quan trọng trong việc khẳng định vai trò của pháp luật quốc tế trong quan hệ quốc tế và sự phát triển của nó.

Các quyết định của tòa không chỉ hạn chế trong việc giải thích và hiểu quá trình phát triển của Luật quốc tế, đóng góp vào quá trình tiến bộ đó bằng cách giải thích luật quốc tế thực định và áp dụng chúng vào các tình huống đặc biệt, các quyết định của tòa đã làm rõ thêm luật quốc tế và qua đó một phần mở đường cho các quốc gia phát triển tiếp nhận luật quốc tế.

8.2. Các sự tồn tại
Đầu vào: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Đầu ra:

Tòa án công lý quốc tế đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đã có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển và hoàn thiện luật quốc tế. Tuy nhiên, tòa vẫn chưa tận dụng hết năng lực của mình. Năng lực này bị hạn chế do sự tham gia không tích cực của các quốc gia vào công việc của tòa và do tầm quan trọng của những vụ việc mà tòa giải quyết. Thông thường, những vấn đề đưa ra trước tòa không quá lớn, ví dụ như các vụ tai nạn máy bay những năm 1950, vụ Electronica Sicula …

Một số yêu cầu giải thích quy định của các tổ chức quốc tế hoặc Hiến chương Liên hợp quốc. Tòa cũng giải quyết một số tranh chấp về lãnh thổ như tranh chấp về Các đảo Minquier và Ecre’hous, tranh chấp biên giới giữa Hà Lan và Bỉ, tranh chấp về Đền Pre’ah… Tuy nhiên, các vụ tòa xét xử không phải là những vụ tranh chấp lãnh thổ quan trọng. Mỗi khi phải giải quyết một vấn đề quan trọng về luật quốc tế liên quan đến kinh tế và chính trị (như vụ Tây Nam Phi, các vụ thử vũ khí hạt nhân có yếu tố chính trị, vụ Barcelona Traction liên quan đến kinh tế), tòa thường đưa ra các giải pháp gây tranh cãi (như vụ Thềm lục địa Tuynidi/Libi hay vụ Nicaragoa, Lôccơbi…). Tòa không đối đầu với các cơ quan khác.

Tòa án Quốc tế hoạt động dựa trên sự đồng ý của các quốc gia thành viên, do đó Tòa chỉ thực sự hoạt động hiệu quả và đúng vai trò của mình khi các quốc gia thành viên thực sự tin tưởng và coi Tòa như một phương án pháp lý có thể sử dụng khi đàm phán trực tiếp không đạt được kết quả tích cực.

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Tòa án quốc tế: Chức năng và tổ chức