Trang tin kinh doanh, cơ hội mở rộng thị trường, kiến thức hữu ích cho doanh nhân

  • Home
  • Kiến thức
  • Ý nghĩa của việc phê duyệt: Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ý nghĩa của việc phê duyệt: Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Phê duyệt là một khái niệm quan trọng trong quản lý đất đai và quy hoạch đô thị. Đây là quy trình mà các cơ quan chức năng sẽ xem xét và đánh giá các kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất trước khi cho phép thực hiện. Qua việc phê duyệt, các cơ quan chức năng có thể kiểm soát và đảm bảo sự phát triển bền vững của đô thị, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cộng đồng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình phê duyệt, thẩm quyền quyết định và vai trò của phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chia sẻ

1. Phê duyệt là việc chấp thuận hoặc đồng ý với một ý kiến, một đề xuất hoặc một hành động.
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng ý, chấp thuận sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt.

Phê chuẩn là xem xét, đồng ý cho phép ban hành một văn bản hoặc cho phép thực hiện một công việc theo yêu cầu, đề nghị của một tổ chức, cá nhân khác (thường là quan hệ phụ thuộc, cấp dưới với cấp trên).

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là những kế hoạch được lập ra để quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả và bền vững.

Khoản 2, 3 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định:
Input: viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt
Output: Điều 3 của Luật Đất đai năm 2013 quy định các điều khoản 2 và 3.

3. Quy định về thẩm quyền quyết định, chấp thuận quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

3.1. Xây dựng kế hoạch, lập quy hoạch sử dụng đất

– Thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

+ Kế hoạch sử dụng đất toàn quốc phải đảm bảo tính đặc thù và sự liên kết giữa các khu vực; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải phản ánh nội dung sử dụng đất của cấp xã.

+ Áp dụng biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với đất dành cho việc trồng lúa, đất rừng được bảo tồn và đất rừng có chức năng đặc biệt.

+ Đảm bảo sự cân đối giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất một cách tiết kiệm và hiệu quả.

+ Tận dụng một cách hợp lý các nguồn tài nguyên tự nhiên; thích nghi với sự biến đổi của khí hậu;

+ Việc phân bổ và sử dụng đất trong kế hoạch quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của quốc gia.

– Kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

+ Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, bảo đảm an ninh;

+ Kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; đối với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải tuân thủ phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh;

+ Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;

+ Tận dụng hợp lý tài nguyên tự nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu;

+ Bảo vệ, tôn trọng di sản lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh;

+ Kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có áp dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn.

3.2. Thu thập ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

– Việc thu thập ý kiến về kế hoạch sử dụng đất của quốc gia, kế hoạch sử dụng đất của quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất của an ninh được thực hiện theo quy định của luật pháp về quy hoạch.

3.3. Đánh giá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Dựa trên điều 1 mục 6 của Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật liên quan đến quy hoạch 2018, được quy định

3.4. Quyền hành quyết định, chấp thuận kế hoạch, lập định sử dụng đất

Dựa trên điều 1 mục 6 của Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật liên quan đến quy hoạch 2018, có quy định rằng.

3.4. Về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Viết lại đoạn này sử dụng các từ đồng nghĩa sao cho có nội dung tương đương bằng tiếng Việt:
3.4. Về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3.4. Về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

– Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của luật pháp về quy hoạch.

– Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được điều chỉnh khi có một trong những lý do sau đây:

+ Có sự thay đổi chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh mà sự thay đổi đó làm thay đổi cấu trúc sử dụng đất.

+ Thiên tai, chiến tranh có ảnh hưởng đến mục tiêu, cấu trúc, vị trí và diện tích sử dụng đất, gây ra sự thay đổi.

+ Có sự thay đổi về phạm vi địa giới hành chính của địa phương.

– Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ có thể được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc khi có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

– Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một phần của quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, chấp thuận. Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất là một phần của kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định, chấp thuận.

Công việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều 42, 43, 44 và 48 của Luật này.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp tương ứng.

3.5. Tiến hành lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất.

Dựa trên điều 1 mục 6 của Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật liên quan đến quy hoạch 2018, có quy định rằng.

4. Các hoạt động cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bất động sản bao gồm những gì?

– Khảo sát, đánh giá đất đai; cải thiện đất;

Mục lục

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đặt hàng

Đơn hàng đã được đặt thành công

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại bạn để xác nhận thông tin đơn hàng

Tải về Ý nghĩa của việc phê duyệt: Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất